महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ र बेरुजु रकमको अवस्था


महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अन्य कुराहरूको अलावा सरकारी निकायमा देखिएको बेरुजु रकमसमेत औंल्याउने काम गर्छ । प्रचलित कानुनबेमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई चलनचल्तीको भाषामा बेरुजु भन्ने गरिएको छ ।